Czym jest duchowy wzrost

Duchowy wzrost jest procesem, dzięki któremu stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Kiedy uwierzymy w Jezusa, Duch Święty rozpoczyna proces upodabniania nas do Niego, przemieniając nas na Jego obraz. Wzrost duchowy jest najprawdopodobniej najlepiej opisany w 2 Liście Piotra 1,3-8, gdzie apostoł mówi nam, że

„Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

W Liście do Galacjan 5,19-23 znajdujemy dwie listy. Fragment 5,19-21 podaje listę „uczynków ciała”. Istnieją pewne rzeczy, z którymi identyfikowaliśmy się, zanim uwierzyliśmy, że Chrystus jest naszym Zbawicielem. Uczynki ciała są grzechami, które mamy wyznawać, z których musimy pokutować i które mamy, z Bożą pomocą, przezwyciężyć. Kiedy doświadczamy duchowego wzrostu, coraz mniej z uczynków ciała jest obecnych w naszym życiu. Druga lista mówi o „owocach ducha” (5,22-23). Mówi ona o tym, jak powinno wyglądać nasze życie, skoro aż dotąd doświadczamy zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Duchowy wzrost jest rozpoznawalny przez owoce Ducha, które są coraz bardziej widoczne w życiu ludzi wierzących.

Kiedy doznajemy przemiany poprzez zbawienie, zaczyna się nasz duchowy wzrost. Rodzimy się z Ducha (Jana 3,5). Stajemy się nowym stworzeniem w Chrystusie (2 Koryntian 5,17). Stara natura zostaje zastąpiona przez nową (Rzymian rozdz. 6-7). Duchowy wzrost jest procesem trwającym całe życie i jest uzależniony od tego czy studiujemy i praktykujemy Boże Słowo w naszym życiu (2 Tymoteusza 3,16-17), i czy chodzimy w Duchu (Galacjan 5,16-26). Kiedy chcemy duchowo wzrastać, możemy modlić się do Boga i prosić Go o mądrość w dziedzinach, w których On pragnie nas kształtować. Możemy prosić Boga, by pomagał nam wzrastać duchowo i poznawać Go. Bóg chce naszego duchowego wzrostu. Z pomocą Ducha Świętego możemy coraz lepiej panować nad grzechem i stopniowo stawać się coraz bardziej podobnymi do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

share

Recommended Posts

Agapa

08 stycznia, 2018